Het bedrijf Natural Care VOF

Natural Care VOF bestaat uit de onderstaande zelfstandige onderdelen:

Hierna te noemen: Natural Care
​- Skyld / i-Doh
- Stralingsoplossingen
- Easy4U
- Tomasystem

​Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Natural Care zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Natural Care zijn vrijblijvend en Natural Care behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, echter uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Natural Care. Natural Care is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Natural Care dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen acht (8) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden contant of per Ideal.  Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Natural Care.

3.4 Betaling kan ook geschieden via de betaalmethoden die aan de websites zijn verbonden en is dan voorruit-betaling op de levering.

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Natural Care bent u een bedrag van vijftig Euro (€ 50,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Natural Care haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste twintig procent (20%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Natural Care om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Natural Care gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Natural Care.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Natural Care opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Natural Care verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Natural Care geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Natural Care garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Natural Care daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Natural Care de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen vijf (5) dagen na aflevering aan Natural Care te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval uitsluitend geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 Bij afname van producten van Stralingsoplossingen, heeft U het recht deze te retourneren binnen twee maanden. Retourzendingen worden door Natural Care uitsluitend geaccepteerd indien de producten onbeschadigd en compleet zijn. Na acceptatie door Natural Care wordt het gefactureerde bedrag van de apparatuur gerestitueerd met vermindering van 10% voor de gemaakte kosten. Zaken als metingen en servicecontracten worden niet gerestitueerd.

7.5 Bij afname van producten van i-Doh, via onze webshop, heeft U het recht deze te retourneren binnen een maand na factuurdatum. Retourzendingen worden door Natural Care geaccepteerd indien de producten onbeschadigd en compleet zijn. Na acceptatie door Natural Care wordt het gefactureerde bedrag van de apparatuur gerestitueerd. Andere kosten dan de apparatuurkosten, zoals verzendkosten e.d. worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Natural Care, dan wel tussen Natural Care en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Natural Care, is Natural Care niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Natural Care.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Natural Care ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Natural Care gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Natural Care kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Natural Care schriftelijk opgave doet van een adres, is Natural Care gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Natural Care schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Natural Care gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Natural Care deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Natural Care in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Natural Care vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Natural Care is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Zie voor de leveringsvoorwaarden van SKYLD de pagina Leveringsvoorwaarden(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 Skyld | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel